மனமே நீ ஈசன் பாடல் வரிகள்

Movie Ashok Kumar
படம் அசோக்குமார்
Music Alandur Sivasubramaniyam
Lyricist Udumalai Narayanakavi
Singers         M. K.
Thiyagaraja Bagavathar
Year 1941
ஆண் : மனமே நீ ஈசன் நாமத்தை
மனமே நீ ஈசன் நாமத்தை
மனமே நீ ஈசன் நாமத்தை
வாழ்த்துவாய் தினம் வாழ்த்துவாய்
மனமே நீ ஈசன் நாமத்தை
வாழ்த்துவாய் தினம் வாழ்த்துவாய்…
ஆ…ஆ… ஆ…ஆ…ஆ…
ஆண் : கனவெனும் வாழ்வில் கலங்கி வாடாதே
கனவெனும் வாழ்வில் கலங்கி வாடாதே
கனவெனும் வாழ்வில் கலங்கி வாடாதே
காதலை மாதரைப் புகழ்ந்து பாடாதே
காதலை மாதரைப் புகழ்ந்து பாடாதே
காம மோஹ மத வைரிகள் வசமாய்
கர்மவினை சூழுலக வாதனையில்
காம மோஹ மத வைரிகள் வசமாய்
கர்மவினை சூழுலக வாதனையில்
தடு மாறும் மனமோடு துயருராமல்
நிரந்தரமும் மகிழ்ந்து பரசுகம் பெறவும்
ஆண் : மனமே நீ ஈசன் நாமத்தை
வாழ்த்துவாய் தினம் வாழ்த்துவாய்
ஆண் : விளங்கும் தூய ஸர்ஜன சங்கம்
விளங்கும் தூய ஸர்ஜன சங்கம்
விடுத்தே கூடாதே துஷ்டர் பிரசங்கம்
விளக்கில் வீழும் பழமென்று மயங்கும்
விளக்கில் வீழும் பழமென்று மயங்கும்
விட்டிலாகாதே சஞ்சல மெங்கும்
ஆண் : மனமே நீ ஈசன் நாமத்தை
வாழ்த்துவாய் தினம்
வாழ்த்துவாய்…ஆ…ஆ…ஆ…
ஆ…ஆ…ஆ…….
ஆ…ஆ…ஆ…….

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *