மாறன் அவதாரம் பாடல் வரிகள்

Movie Rajakumari
படம் ராஜகுமாரி
Music S. M. Subbaiah Naidu
Lyricist Udumalai Narayanakavi
Singers         M. M. Mariyappa and
T. V. Rathinam
Year 1947
பெண் : மாறன் அவதாரம்
மலர் மாறன் அவதாரம்
மணி மந்த்ரவாதியிவர்
மனிதரூபங் கொண்ட
மாறன் அவதாரம் மணி மந்த்ரவாதியிவர்
மனிதரூபங் கொண்ட மாரன் அவதாரம்
 
பெண் : பாரில் இவர்க்கு…இ…இ…இ…இ…இ…
பாரில் இவர்க்கு யாரும் நிகரோ
பாரில் இவர்க்கு யாரும் நிகரோ
பால் வழியும் முகம் பங்கஜமோ…ஓ…ஓ…ஓ…
பால் வழியும் முகம் பங்கஜமோ
 
பெண் : மலர் மாறன் அவதாரம்
 
பெண் : நடமாடி மகனான வடிவேலனோ
திருநடமாடி
 
ஆண் : தித்தி தித்தா தித்தித் தித்தா
தகிட தகுதின் தகிட தகதோம்
திகிட தகிட தை
திகிட தகிட தை
 
பெண் : நடமாடி
 
ஆண் : தகஜொணு திமிகிட தகதோம்
ததீண்ணு தோம் த்ருக தகிட தோம்
ததீண்ணு தோம் த்ருக தகிட தோம்
ததீண்ணு தோம் த்ருக தகிட தோம்
 
பெண் : நடமாடி
 
ஆண் : தக ஜணு தக ஜணு
தக்கிட த்ருதகிட
தக்கிட த்ருதகிட
தோம்கிட த்ருதகிட
நம்கிட த்ருதகிட
தக்கிட த்ருதகிட
திக்கிட த்ருதகிட
தோம்கிட த்ருதகிட
நம்கிட த்ருதகிட
தா தா தித்த தக்க தா
தக்கிட தித்த தக்க தா
தித்த தக்க தா
தக்க தா தா தா
தித்த திமி தா
 
பெண் : நடமாடி மகனான வடிவேலனோ
நரபாரணரில் ஒருவனோ
கொடுக்கும் கொடையாளி குணசாலி
இன்பம் கொடுக்கும் கொடையாளி குணசாலி
கோலாகலன் இளங்கோமள வல்லியர்
கொஞ்சிடும் ரஞ்சித மாறன் அவதாரம்
கோலாகலன் இளங்கோமள வல்லியர்
கொஞ்சிடும் மாறன் அவதாரம்

இப்படத்தின் இனிய பாடல் வரிகளுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்(Click below for the lyrics of the film).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *