நான் ஆணையிட்டால் பாடல் வரிகள் 

Movie Name  Enga Veettu Pillai
திரைப்பட பெயர் எங்க வீட்டுப் பிள்ளை
Music M.S. Viswanathan
Lyricist Vaali
Singer T.M. Soundararajan
Year 1965

ஆண் : நான் ஆணையிட்டால்
அது நடந்து விட்டால்

ஆண் : நான் ஆணையிட்டால்
அது நடந்து விட்டால் இங்கு
ஏழைகள் வேதனைப் பட
மாட்டார்

ஆண் : உயிர் உள்ள
வரை ஒரு துன்பமில்லை
{ அவர் கண்ணீர்க் கடலிலே
விழமாட்டார் } (2)

ஆண் : நான் ஆணையிட்டால்
அது நடந்து விட்டால் இங்கு
ஏழைகள் வேதனைப் பட
மாட்டார்

ஆண் : உயிர் உள்ள
வரை ஒரு துன்பமில்லை
{ அவர் கண்ணீர்க் கடலிலே
விழமாட்டார் } (2)

ஆண் : { ஒரு தவறு
செய்தால் அதைத்
தெரிந்து செய்தால்
அவன் தேவன்
என்றாலும் விட
மாட்டேன் } (2)

ஆண் : உடல் உழைக்கச்
சொல்வேன் அதில்
பிழைக்கச் சொல்வேன்
அவர் உரிமைப் பொருள்களை
தொட மாட்டேன்

ஆண் : நான் ஆணையிட்டால்
அது நடந்து விட்டால் இங்கு
ஏழைகள் வேதனைப் பட
மாட்டார்

ஆண் : உயிர் உள்ள
வரை ஒரு துன்பமில்லை
{ அவர் கண்ணீர்க் கடலிலே
விழமாட்டார் } (2)

ஆண் : சிலர் ஆசைக்கும்
தேவைக்கும் வாழ்வுக்கும்
வசதிக்கும் ஊரார் கால்
பிடிப்பார்

ஆண் : ஒரு மானமில்லை
அதில் ஈனமில்லை அவர்
எப்போதும் வால் பிடிப்பார்

ஆண் : எதிர் காலம்
வரும் என் கடமை
வரும் இந்தக் கூட்டத்தின்
ஆட்டத்தை ஒழிப்பேன்

ஆண் : பொது நீதியிலே
புதுப் பாதையிலே
{ வரும் நல்லோர்
முகத்திலே விழிப்பேன் } (2)

ஆண் : நான் ஆணையிட்டால்
அது நடந்து விட்டால் இங்கு
ஏழைகள் வேதனைப் பட
மாட்டார்

ஆண் : உயிர் உள்ள
வரை ஒரு துன்பமில்லை
{ அவர் கண்ணீர்க் கடலிலே
விழமாட்டார் } (2)

ஆண் : இங்கு ஊமைகள்
ஏங்கவும் உண்மைகள்
தூங்கவும் நானா
பார்த்திருப்பேன்

ஆண் : ஒரு கடவுள்
உண்டு அவன் கொள்கை
உண்டு அதை எப்போதும்
காத்திருப்பேன்

ஆண் : முன்பு ஏசு
வந்தார் பின்பு காந்தி
வந்தார் இந்த மானிடர்
திருந்திட பிறந்தார்

ஆண் : இவர் திருந்தவில்லை
மனம் வருந்தவில்லை
{ அந்த மேலோர்
சொன்னதை மறந்தார் } (2)

ஆண் : நான் ஆணையிட்டால்
அது நடந்து விட்டால் இங்கு
ஏழைகள் வேதனைப் பட
மாட்டார்

ஆண் : உயிர் உள்ள
வரை ஒரு துன்பமில்லை
{ அவர் கண்ணீர்க் கடலிலே
விழமாட்டார் } (2)

ஆண் : ………………………..

Tags: Enga Veettu Pillai, Enga Veettu Pillai Songs Lyrics, Enga Veettu Pillai Lyrics, Enga Veettu Pillai Lyrics in Tamil, Enga Veettu Pillai Tamil Lyrics, எங்க வீட்டுப் பிள்ளை, எங்க வீட்டுப் பிள்ளை பாடல் வரிகள், எங்க வீட்டுப் பிள்ளை வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *