லுக் அட் மை பேஸ் இன் தி மிரர் பாடல் வரிகள்

Movie Name  Badri
திரைப்பட பெயர் பத்ரி
Music Ramana Gogula
Lyricist Pazhani Bharathi
Singer Ramana Gogula
Year 2001

ஆண் : லுக் அட் மை
பேஸ் இன் தி மிரர்
அண்ட் ஐ வொன்டர்
வாட் ஐ சி ஐ எம் ஜஸ்ட்
எ ட்ரவலிங் சோல்ஜர்
அண்ட் ஐ வில் பி ஆல்
ஐ கேன் பி

ஆண் : { பட் ரைட் நவ்
ரைட் நவ் ஐ ஜஸ்ட்
வான்ட் டு பி ப்ரீ ஐ
வான்ட் டு பி ஆல்
ஐ கேன் பி } (2)

ஆண் : ஓ தே சே ஐ எம்
எ பேலியர் டூ தே நோ
ஹூ ஐ கேன் பி இப் தே
வான்னா நோ ஹூ ஐ
எம் தே ஜஸ்ட் ஹவ் டு
வெயிட் அண்ட் சி

ஆண் : பட் ரைட் நவ்
ரைட் நவ் ஐ ஜஸ்ட்
வான்ட் டு பி ப்ரீ ஐ
வான்ட் டு பி ஆல்
ஐ கேன் பி

ஆண் : லுக் அட் மை
பேஸ் இன் தி மிரர்
அண்ட் ஐ வொன்டர்
வாட் ஐ சி ஐ எம் ஜஸ்ட்
எ ட்ரவலிங் சோல்ஜர்
அண்ட் ஐ வில் பி ஆல்
ஐ கேன் பி

ஆண் : { பட் ரைட் நவ்
ரைட் நவ் ஐ ஜஸ்ட்
வான்ட் டு பி ப்ரீ ஐ
வான்ட் டு பி ஆல் ஐ
கேன் பி } (2)

ஆண் : ஹே ஹே ஐ
வான்னா பி ஆல் ஐ
கேன் பி ஹு ஹு

ஆண் : …………………….

ஆண் : ஐ எம் ஜஸ்ட் எ
ட்ரவலிங் சோல்ஜர்
அண்ட் ஐ வில் பி
ஆல் ஐ கேன் பி

ஆண் : { பட் ரைட் நவ்
ரைட் நவ் ஐ ஜஸ்ட்
வான்ட் டு பி ப்ரீ ஐ
வான்ட் டு பி ஆல்
ஐ கேன் பி } (2)

ஆண் : ……………………

ஆண் : ஐ எம் ஜஸ்ட் எ
ட்ரவலிங் சோல்ஜர்
அண்ட் ஐ வில் பி
ஆல் ஐ கேன் பி

ஆண் : { பட் ரைட் நவ்
ரைட் நவ் ஐ ஜஸ்ட்
வான்ட் டு பி ப்ரீ ஐ
வான்ட் டு பி ஆல்
ஐ கேன் பி } (2)

ஆண் : { ஹே ஹே ஐ
வான்னா பி ஆல் ஐ
கேன் பி } (3)

Tags: Badri, Badri Songs Lyrics, Badri Lyrics, Badri Lyrics in Tamil, Badri Tamil Lyrics, பத்ரி, பத்ரி பாடல் வரிகள், பத்ரி வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *