கண்ணோடு காண்பதெல்லாம் பாடல் வரிகள்

Movie Name  Jeans
திரைப்பட பெயர் ஜீன்ஸ்
Music A. R. Rahman
Lyricist Vairamuthu
Singer Nithyasree Mahadevan
Year 1998

பெண் : { ப பனி பனிபம
பனிபம கமப சகசனி
பனிபம கமகச கமப } (2)

பெண் : { தக்ர தக்ர தக்ரதிம்
தக்ர தக்ர தக்ரதிம் தக்ர தக்ர
தக்ரதிம் தக்ர தக்ர தகஜம் } (2)

பெண் : கண்ணோடு
காண்பதெல்லாம் தலைவா
கண்களுக்குச் சொந்தமில்லை
கண்களுக்குச் சொந்தமில்லை

பெண் : கண்ணோடு
மணியானாய் அதனால்
கண்ணைவிட்டுப் பிரிவதில்லை
நீ என்னைவிட்டு பிரிவதில்லை

பெண் : { தக்ர தக்ர தக்ரதிம்
தக்ர தக்ர தக்ரதிம் தக்ர தக்ர
தக்ரதிம் தக்ர தக்ர தகஜம் } (2)

பெண் : சலசல சலசல
இரட்டைக் கிளவி தகதக
தகதக இரட்டைக் கிளவி
உண்டல்லோ தமிழில்
உண்டல்லோ

பெண் : பிரித்து வைத்தால்
நியாயம் இல்லை பிரித்துப்
பார்த்தால் பொருளும் இல்லை
இரண்டல்லோ இரண்டும் ஒன்றல்லோ

பெண் : { தினக்கு தினக்கு
தின திந்தின்னானா
நாகிருதானி தோங்கிருதானி
தினதோம் } (2)

பெண் : இரவும் பகலும்
வந்தாலும் நாள் என்பது
ஒன்றல்லோ கால்கள்
இரண்டு கொண்டாலும்
பயணம் என்பது ஒன்றல்லோ

பெண் : இதயம் இரண்டு
என்றாலும் காதல் என்பது
ஒன்றல்லோ

பெண் : கண்ணோடு
காண்பதெல்லாம் தலைவா
கண்களுக்குச் சொந்தமில்லை
கண்களுக்குச் சொந்தமில்லை

பெண் : { தக்ர தக்ர தக்ரதிம்
தக்ர தக்ர தக்ரதிம் தக்ர தக்ர
தக்ரதிம் தக்ர தக்ர தகஜம் } (2)

பெண் : அன்றில் பறவை
இரட்டைப் பிறவி ஒன்றில்
ஒன்றாய் வாழும் பிறவி
பிரியாதே விட்டுப் பிரியாதே

பெண் : கண்ணும் கண்ணும்
இரட்டைப் பிறவி ஒரு விழி
அழுதால் இருவிழி அருவி
பொழியாதோ அன்பே வழியாதோ

பெண் : { தினக்கு தினக்கு
தின திந்தின்னானா
நாகிருதானி தோங்கிருதானி
தினதோம் } (2)

பெண் : ஒருவர் தூங்கும்
தூக்கத்தில் இருவர்
கனவுகள் காணுகிறோம்
ஒருவர் வாங்கும் சுவாசத்தில்
இருவர் இருதயம் வாழுகிறோம்
தாவிக்கொள்ள மட்டும்தான்
தனித்தனியே தேடுகின்றோம்

பெண் : ப ப னி னி ச
ச க க ம ம ப ப னி னி
ச ச னி ச க ம ப னி த
ப ம க ம ப னி ச ச க ரா
ச னி ச ம க ரி ச னி தா

பெண் : கண்ணோடு
காண்பதெல்லாம் தலைவா

பெண் : ரி ரி ரி ச ச னி ச
ரி ரி ச ச ரி ரி னி னி ச ச
க ரி ச னி சி க ரி ச னி த
னி த ப ம க னி ச க ச க
ம க ம ப த ப ம னி ம ப ந
ச க ரி ச க ரி ச னி ச னி த
ப ம க ரி ச ரி ம

பெண் : கண்ணோடு
காண்பதெல்லாம் தலைவா
கண்களுக்குச் சொந்தமில்லை
கண்களுக்குச் சொந்தமில்லை

பெண் : கண்ணோடு
மணியானாய் அதனால்
கண்ணைவிட்டுப் பிரிவதில்லை
நீ என்னைவிட்டு பிரிவதில்லை

Tags: Jeans, Jeans Songs Lyrics, Jeans Lyrics, Jeans Lyrics in Tamil, Jeans Tamil Lyrics, ஜீன்ஸ், ஜீன்ஸ் பாடல் வரிகள், ஜீன்ஸ் வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *