தப்பாடு மாறா பாடல் வரிகள்

Movie Petta
படம் பேட்ட‌
Music Anirudh Ravichander
Lyrics Karthik Subbaraj
Singers         Sarwar Khan
and Sartaz Khan Barna
Year 2019

குழு : தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜி நே
தப்படு தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜி நே
தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜி நே
தப்படு தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜி நே

ஆண் : ஜித்தூ ஜி நே தப்பாடு மாறா
ஜித்தூ ஜி நே தப்பாடு மாறா

குழு : தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜி நே
தப்படு தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜி நே

ஆண் : அரே ஜித்தூ ஜி நே
முஜ்ஜி கேசே மாறா
ஜித்தூ ஜி நே
முஜ்ஜி கேசே மாறா

குழு : ………………………..

ஆண் : ஜித்தூ ஜி நே தப்பாடு மாறா
ஜித்தூ ஜி நே தப்பாடு மாறா

குழு : தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜி நே
தப்படு தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜி நே

ஆண் : அரே ஜித்தூ ஜி நே
முஜ்ஜி கேசே மாறா
ஜித்தூ ஜி நே
முஜ்ஜி கேசே மாறா

குழு : தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜிநே
தப்படு தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜி நே

ஆண் : ஜித்தூ ஜி நே ….ஏ….ஏ……
தப்பாடு மாறா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *