தமிழறியும் பெருமாள் பாடல் வரிகள்
Movie Name Tamizhariyum Perumal
Movie Name (in Tamil) தமிழறியும் பெருமாள்
Movie Director T. R. Raghunath
Starring V. A. Chellappa, M. G. Ramachandran, M. R. Santhanalakshmi, R. Balasubramaniam, T. S. Durairaj, M. S. Devasena,
M. G. Chakrapani, T. S. Jaya, Kali N. Rathnam,
C. T. Rajakantham, Kumari Mangalam – S. Yogambal (later Yogam-Mangalam),
K. N. Rajalakshmi, V. Nataraj
Music B. R. Rejin
Year 1942

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *