உட்டிராதீங்க யேப்போவ் பாடல் வரிகள்

Movie Karnan
படம் கர்ணன்
Music Santhosh Narayanan
Lyrics Mari Selvaraj
Singers         Dhee (Dheekshitha),
Santhosh Narayanan
Year 2021

உட்டிராதீங்க யெப்போவ்

உட்டிராதீங்க யெமோவ், ஓஹோ
உட்டிராதீங்க யெப்போவ்
உட்டிராதீங்க யெமோவ், ஓஹோ
உட்டிராதீங்க யெப்போவ்
உட்டிராதீங்க யெமோவ், ஓஹோ
உட்டிராதீங்க யெப்போவ், 
யெம்மோவ்… ஓ ஹோ

ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ
உட்டிராதீங்க… உட்டிராதீங்க
உட்டிராதீங்க… உட்டிராதீங்க

தத்தைக்கா புத்தைக்கா 
தவலசோரு எட்டு எருமாய்
எரும பாலு தூக்கு 
மருத்துல்லா துனையகட்டி
தோப்பி பொட்டி பேய் வந்து
கூப்பிதுத்து குலவிதுத்து
தங்க மாவனே பயப்பாதத்தே
செல்லா மாவலே பயப்பாதத்தே
ஆதி கோடியே பயப்பாதத்தே

உட்டிராதீங்க யெப்போவ்
உட்டிராதீங்க யே ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *