அருட்பெருஞ் ஜோதி பாடல் வரிகள்

Movie Viduthalai
படம் விடுதலை
Music Ilayaraja
Lyricist Vallalar, Thangam
Singers         Ilayaraja
Year 2023

ஆண் : போற்றிநின் பேரருள்

போற்றி நின் பெருஞ்சீர்

ஆற்றலினோங்கிய

அருட்பெருஞ் ஜோதி

ஆண் : போற்றிநின் பேரருள்

போற்றி நின் பெருஞ்சீர்

ஆற்றலினோங்கிய

அருட்பெருஞ் ஜோதி

ஆண் : அருட்பெருஞ் ஜோதி

தனிப்பெரும் கருணை

அருட்பெருஞ் ஜோதி

தனிப்பெரும் கருணை

ஆண் மற்றும் குழு : அருட்பெருஞ் ஜோதி

தனிப்பெரும் கருணை

அருட்பெருஞ் ஜோதி

தனிப்பெரும் கருணை

ஆண் : சாதியும் மதமும் சமயமும் பொய்யனெ

ஆதியிலுணர்த்திய அருட்பெருஞ் சோதி

ஆண் மற்றும் குழு : சாதியும் மதமும் சமயமும் காணா

ஆதியனாகியாம் அருட்பெருஞ்சோதி

ஆண் : எம்மதம் எம்நிறை என்ப உயிர்திரள்

எம்மதம் எம்நிறை என்ப உயிர்திரள்

ஆண் : அம்மதம் என்றருள் அருட்பெருஞ் ஜோதி

ஆண் மற்றும் குழு : அம்மதம் என்றருள் அருட்பெருஞ் ஜோதி

ஆண் : ஆதியும் அந்தமும் அறிந்தனை நீயே

ஆதியென்றருளிய அருட்பெருஞ் ஜோதி

ஆண் மற்றும் குழு : ஆதியென்றருளிய அருட்பெருஞ்ஜோதி

ஆண் : பற்றுகள் அனைத்தையும் பத்தென தவிர்த்தன

தற்றமும் நீக்கிய அருட்பெருஞ்ஜோதி

ஆண் மற்றும் குழு : பற்றுகள் அனைத்தையும் பத்தென தவிர்த்தன

தற்றமும் நீக்கிய அருட்பெருஞ்ஜோதி

ஆண் : சமயமும் குலமுதற் சார்பெல்லாம் விடுத்த

அமயந் தோன்றிய அருட்பெருஞ்ஜோதி

ஆண் மற்றும் குழு : சமயமும் குலமுதற் சார்பெல்லாம் விடுத்த

அமயந் தோன்றிய அருட்பெருஞ்ஜோதி

ஆண் : அருட்பெருஞ் ஜோதி

தனிப்பெரும் கருணை

அருட்பெருஞ் ஜோதி

தனிப்பெரும் கருணை

ஆண் மற்றும் குழு : அருட்பெருஞ் ஜோதி

தனிப்பெரும் கருணை

அருட்பெருஞ் ஜோதி

தனிப்பெரும் கருணை

ஆண் : போற்றி நின் பேரருள்

போற்றி நின் பெருஞ்சீர்

ஆற்றலினோங்கிய

அருட்பெருஞ் ஜோதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *